Privātuma atruna

Šī privātuma atruna nosaka kārtību kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FOLIO” (turpmāk – Pārzinis) veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

Pārziņa kontaktinformācija: juridiskā adrese: Kurzemes prospekts 15, Rīga,  LV-1067, e-pasts: i.samsonova@folio.lv.

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2022. GADA 6.MARTĀ

 

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati

Pārzinis apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Fiziskās personas identificēšanai, līguma sagatavošanai, noslēgšanai un tā izpildei;
 • Personāla vadībai, tai skaitā personāla atlasei, darba līguma noslēgšanai un izpildei, grāmatvedības prasību izpildei attiecībā pret darba algas aprēķināšanu, tajā skaitā, attiecīgu attaisnojumu dokumentu kārtošanai, u.c.
 • Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei;
 • Līgumattiecību nodibināšanai un tā uzturēšanai;
 • Drošības nodrošināšanai veicot videonovērošanu Pārziņa telpās.

Darām Jums zināmu, ka Pārziņa Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav visaptverošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem, kuri ir nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

Pārzinis apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

 • saskaņā ar Jūsu skaidru, brīvu un nepārprotamu sniegtu piekrišanu;
 • datu apstrāde izriet no Jūsu kā datu subjekta līgumsaistībām vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
 • apstrāde ir vajadzīga Pārziņa, Jūsu vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanai.

Videonovērošana

Pārzinis veic videonovērošanu mērķi nodrošināt īpašuma aizsardzību pret prettiesiskām trešo personu darbībām, novēršot īpašuma tiesību aizskārumu, nesaudzīgu lietošanu, bojāšanu, zādzības u.c. īpašumtiesību apdraudējumus.

Informācija par videonovērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms videonovērošanas zonas.

Informējam, ka videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai Pārziņa pilnvarotas personas, saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu.

Personas datu saņēmēji

No Pārziņa personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kā, piemēram, Valsts ieņēmuma dienests, Pārziņa darbinieki u.c.

Darām Jums zināmu, ka nenododam personas datus trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējam personas, kuras ieguvušas informāciju no Pārziņa.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju.

Personas datu glabāšanas ilgums

Pārzinis glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;
 • Videonovērošanas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 14 dienas pēc to ierakstīšanas, pēc attiecīgā termiņa, tos dzēšot (izņemot gadījumus, kad glabāšanu pieprasa tiesībsargājošās iestādes noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai).

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Pārzinis apstrādā, personai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties pie Pārziņa un iegūt sev nepieciešamo informāciju.
 • Fiziskai personai ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
 • Pārzinis veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīves vietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie Pārziņa datu aizsardzības speciālista;
 • Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17-2, Rīga, LV-1050)

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Mēs to nedarām.